Aglomeracija Semeljci

Dozvole i rješenja

Lokacijska dozvola Semeljci

Lokacijska dozvola vodoopskrba Semeljci

Lokacijska dozvola Mrzović

Lokacijska dozvola Vrbica

Lokacijska dozvola_obilazni vod. Đakovo

Lokacijska dozvola-UPOV-Semeljci

Potvrda glavnog projekta-Izmjena i dopuna-Vrbica

Potvrda glavnog projekta-Mrzović

Potvrda glavnog projekta-Semeljci

Potvrda glavnog projekta-Vrbica

Rjesenje_ministarstva_od_14_lipnja_2016_godine

Rjesenje_ministarstva_od_29_rujna_2016_godine

Produženje lokacijske dozvole Obilazni vod

Potvrda glavnog projekta-izmjena i dopuna Vrbica

Izmjena i/ili dopuna lokacijske dozvole podsustav Vrbica

Izmjena i/ili dopuna lokacijske dozvole podsustav Mrzović

Izmjena i/ili dopuna lokacijske dozvole podsustav Semeljci

Produženje lokacijske dozvole UPOV Semeljci

AGLOMERACIJA SEMELJCI

 

Dana 03. lipnja 2015. godine potpisan je Ugovor: IZRADA STUDIJSKE I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU IZGRADNJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE SEMELJCI – AGLOMERACIJE SEMELJCI, MRZOVIĆ I VRBICA ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU, između društva Đakovački vodovod d.o.o. te Izvršitelja, društva Hidroing d.o.o. iz Osijeka. Bespovratna sredstva iz EU fonda za izradu studijsko-projektne dokumentacije osigurana su u 85 % iznosu , dok je preostalih 15 % iznosa financirano vlastitim sredstvima društva Đakovački vodovod d.o.o.

Prema postojećem konceptu sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te izrađenoj studijsko-projektnoj dokumentaciji, Projekt uključuje sljedeće glavne odrednice:

– Izgradnju kanalizacijske mreže na cjelokupnom području općine Semeljci (naselja Semeljci,Kešinci, Koritna, Mrzović, Vrbica) – ukupne duljine cca. 50 km

– Izgradnju uređaja za pročišćavanja otpadnih voda II. stupnja pročišćavanja smještenog u naselju Semeljci kapaciteta 4.800 ES

– Rekonstrukciju vodoopskrbnog sustava općine Semeljci s ciljem omogućavanja dobave vode i s crpilišta Trslana te smanjenja operativnih troškova – cca. 11 km

– Nabavu opreme za održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe

– Nadzora nad građenjem

– Usluge Upravljanja Projektom gradnje

– Usluge Promidžbe i vidljivosti Projekta

Dodatno, obzirom na mogućnost apliciranja za EU sredstva uključene su i dodatne investicije na đakovačkom području:

– Rekonstrukcija obilaznog voda oko grada Đakova u duljini cca. 11,5 km

– Izgradnju 38 mjerno-regulacijskih okana za smanjenje operativnih troškova vodoopskrbnog sustava

Ukupna investicija, uključujući i nepredviđene troškove tokom provedbe projekta, iznosi cca. 121 mil. HRK. Učešće lokalne komponente (Đakovački vodovod, Općina Semeljci) u ovoj investiciji zajednički iznosi oko 4,2%.

 

Stanje projekta na dan 30.06. 2017.g.

Projekt se nalazi u završnoj fazi pripreme, a u nastavku se daje pregled po komponentama:

1. Izrada Studije izvodljivosti

Studija izvodljivosti je u fazi finalizacije te je spremna za završetak, odnosno apliciranje za EU sredstva. Tokom izrade Studije, u nekoliko navrata dokumentacija je slana na JASPERS (Europsko savjetodavno tijelo za kontrolu projekata), te njihov zadnji dokument potvrđuje da je Studija „spremna za finalizaciju“.

2. Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš

Izrađena su dva Elaborata zaštite okoliša za potrebe ocjene o procjeni utjecaja zahvata na okoliš. Ministarstvo zaštite okoliša je na oba dokumenta izdalo Rješenje koje potvrđuje kako za Projekt nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, odnosno kako projekt nema negativnih utjecaja na okoliš.

3. Projektna dokumentacija

Izrada projektne dokumentacije je u završnoj fazi:

– Projekt kanalizacijske mreže Semeljci, Kešinci, Koritna – ishođena Lokacijska dozvola, u postupku dobivanja Građevinske dozvole

– Projekt kanalizacijske mreže Mrzović i Vrbica – ishođena Lokacijska dozvola, u postupku dobivanja Građevinske dozvole

– Projekt Uređaja za pročišćavanja otpadnih voda Semeljci – ishođena Lokacijska dozvola

– Projekt rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava općine Semeljci – ishođena Lokacijska dozvola, u postupku dobivanja Građevinske dozvole

– Projekt obilaznog vodoopskrbnog cjevovoda oko grada Đakova – ishođena Lokacijska dozvola, u postupku dobivanja Građevinske dozvole

4. Natječajna dokumentacija

Završene radne verzije natječajne (tender) dokumentacije, finalizacija se očekuje po završetku projektne dokumentacije.

12

 

 

 

 

 

 

 


photo of me
Skip to content