EU projekti

AGLOMERACIJA ĐAKOVO

Dozvole i rješenja:

Dodatak 4 mišljenje MZOIE usklađenost 2016
Dodatak 4a mišljenje MZOIE usklađenost 2017
Dopuna lokacijske dozvole Selci
Građevinska dozvola Budrovci
Građevinska dozvola Đakovo I
Građevinska dozvola Đakovo II
Građevinska dozvola Đakovo III
Građevinska dozvola Piškorevci
Lokaacijska dozvola Đakovo
Lokacijska dozvola Piškorevci
Lokacijska dozvola Budrovci
Lokacijska dozvola Đakovo II
Lokacijska dozvola Selci
Lokacijska UPOV
Potvrda glavnog prijekta i produžetak Selci
Potvrda glavnog projekta Selci Faza I
Rješenje Ministarstvo zaštite okoliša sušara
Rješenje Ministarstvo zaštite okoliša

AGLOMERACIJA ĐAKOVO

OPIS PROJEKTA

Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo“ (u daljnjem tekstu Projekt) je infrastrukturni projekt koji se  sufinancira sredstvima EU u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Projektom se predviđa izvođenje sljedećih radova :

 • rekonstrukcija i dogradnja dijelova sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda grada Đakova
 • rekonstrukcija i dogradnja dijelova vodovodne mreže grada Đakova  
 • izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja Piškorevci
 • izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja Budrovci
 • izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja Selci Đakovački
 • projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 33.000 ES 

 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI

CILJEVI

Osnovni ciljevi projekta su ispunjenje zahtjeva Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ), Okvirne direktive o vodama (2000/60/EZ) i Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EZ).

Provedbom projekta će se, obzirom na direktivu 91/271/EEZ:

 • povećati priključenost na sustav odvodnje (oko 95% stalnog stanovništva na području aglomeracije Đakovo će se priključiti na sustav odvodnje)
 • osigurati adekvatno pročišćavanje otpadnih voda gradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja
 • povećati učinkovitost i pouzdanost javnog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda uvođenjem ekonomske cijene vode (princip zagađivač plaća).
 • smanjiti infiltracija tuđih voda u sustav odvodnje na prihvatljivu razinu (rekonstruirati će se postojeći kanalizacijski cjevovodi na kojima je zabilježena značajna infiltracija i dotrajalost, što će pogodovati zaštiti podzemnih voda i smanjenju operativnih troškova sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje)

Obzirom na direktivu 2000/60/EZ:

 • smanjiti ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda u podzemne i površinske vode (rekonstrukcijom postojećeg sustava odvodnje, i izgradnjom nove mreže u naseljima

gdje iste nema, nego se otpadne vode prikupljaju u individualnim neadekvatnim sustavima)

 • poboljšati ekološko stanje površinskih i podzemnih voda

Obzirom na direktivu 98/83/EZ:

 • povećati učinkovitost i pouzdanost javnog sustava vodoopskrbe, putem rekonstrukcije sustava vodoopskrbe u dijelu naselja Đakovo (Preradovićeva i Pavićeva ulica).

OČEKIVANI REZULTATI

 • Smanjenje lokalnih razlika u stupnju razvoja povećanjem kvalitete života
 • Ispunjenje međunarodnih obveza, posebno u pogledu preuzimanja pravne stečevine EU i obveza koje proizlaze iz punopravnog članstva u EU
 • Povećanje izravnih i neizravnih gospodarskih koristi od investicija
 • Smanjenje troškova zbrinjavanja otpadnih voda potrošača koji u postojećem stanju imaju septičke jame
 • Poboljšanje kakvoće vodnih cjelina koje su trenutno izložene ispuštanju nepročišćenih otpadnih voda
 • Smanjenje zdravstvenih rizika na području aglomeracije

 

VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost projekta :

267.314.533,82 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi :

213.851.627,05 HRK

Bespovratna EU sredstva:

152.261.357,46 HRK

VODITELJ PROJEKTA 

Hrvoje Šimić dipl. ing. građ.

Tel: 031/813-564

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

2018.-2020.

 

SUDIONICI NA PROJEKTU

Korisnik Projekta i Naručitelj:

ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. ĐAKOVO

http://www.dj-vodovod.hr/

Partneri korisnika sredstava:

GRAD ĐAKOVO

https://djakovo.hr/

OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA

https://www.satnica-djakovacka.hr/

Posredničko tijelo razine 1:

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

https://www.mzoip.hr/

Posredničko tijelo razine 2:

HRVATSKE VODE

http://www.voda.hr/

Studija izvodljivosti i aplikacija :

ECOINA d.o.o. ZAGREB

http://www.ecoina.hr/

Projektanti glavnih projekata :

ECOINA d.o.o. ZAGREB

http://www.ecoina.hr/

ĐAKOVOPROJEKT d.o.o. ĐAKOVO

Nadzor radova :

INSTITUT IGH d.d. ZAGREB

https://www.igh.hr/

EPTISA ADRIA d.o.o. ZAGREB

http://www.eptisa.com/

IDT INŽENJERING d.o.o. OSIJEK

http://www.idt-inzenjering.hr/

Izvođač rekonstrukcije i izgradnje sustava odvodnje ( zajednica ponuditelja):

SOKOL d.o.o. VINKOVCI

http://sokol-vinkovci.hr/

VODOVOD-MONTAŽA d.o.o. OSIJEK

VUKA d.d. OSIJEK

http://www.vuka-osijek.hr/

GRAVIA d.o.o. OSIJEK

MONTER-STROJARSKE MONTAŽE d.d. ZAGREB

http://www.monter-sm.hr/

ATO INŽENJERING d.o.o. OSIJEK

http://195.29.45.36/

POLION d.o.o. VINKOVCI

http://polion.hr/

MEIXNER d.o.o. ZAGREB

https://meixner.hr/

Promidžba i vidljivost projekta:

LIBRO d.o.o. ĐAKOVO

http://www.libro.hr/

 

Dozvole i rješenja

Izmjena i-ili dopuna lokacijske dozvole Mrzović

Izmjena i-ili dopuna lokacijske dozvole Semeljci

Izmjena i-ili dopuna lokacijske dozvole Vrbica

Lokacijska dozvola Semeljci

Lokacijska dozvola vodoopskrba Semeljci

Lokacijska dozvola Mrzović

Lokacijska dozvola Vrbica

Lokacijska dozvola_obilazni vod. Đakovo

Lokacijska dozvola-UPOV-Semeljci

Potvrda glavnog projekta-Izmjena i dopuna-Vrbica

Potvrda glavnog projekta-Mrzović

Potvrda glavnog projekta-Semeljci

Potvrda glavnog projekta-Vrbica

Rjesenje_ministarstva_od_14_lipnja_2016_godine

Rjesenje_ministarstva_od_29_rujna_2016_godine

Dana 03. lipnja 2015. godine potpisan je Ugovor: IZRADA STUDIJSKE I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU IZGRADNJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE SEMELJCI – AGLOMERACIJE SEMELJCI, MRZOVIĆ I VRBICA ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU, između društva Đakovački vodovod d.o.o. te Izvršitelja, društva Hidroing d.o.o. iz Osijeka. Bespovratna sredstva iz EU fonda za izradu studijsko-projektne dokumentacije osigurana su u 85 % iznosu , dok je preostalih 15 % iznosa financirano vlastitim sredstvima društva Đakovački vodovod d.o.o.

Prema postojećem konceptu sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te izrađenoj studijsko-projektnoj dokumentaciji, Projekt uključuje sljedeće glavne odrednice:

– Izgradnju kanalizacijske mreže na cjelokupnom području općine Semeljci (naselja Semeljci,Kešinci, Koritna, Mrzović, Vrbica) – ukupne duljine cca. 50 km

– Izgradnju uređaja za pročišćavanja otpadnih voda II. stupnja pročišćavanja smještenog u naselju Semeljci kapaciteta 4.800 ES

– Rekonstrukciju vodoopskrbnog sustava općine Semeljci s ciljem omogućavanja dobave vode i s crpilišta Trslana te smanjenja operativnih troškova – cca. 11 km

– Nabavu opreme za održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe

– Nadzora nad građenjem

– Usluge Upravljanja Projektom gradnje

– Usluge Promidžbe i vidljivosti Projekta

Dodatno, obzirom na mogućnost apliciranja za EU sredstva uključene su i dodatne investicije na đakovačkom području:

– Rekonstrukcija obilaznog voda oko grada Đakova u duljini cca. 11,5 km

– Izgradnju 38 mjerno-regulacijskih okana za smanjenje operativnih troškova vodoopskrbnog sustava

Ukupna investicija, uključujući i nepredviđene troškove tokom provedbe projekta, iznosi cca. 121 mil. HRK. Učešće lokalne komponente (Đakovački vodovod, Općina Semeljci) u ovoj investiciji zajednički iznosi oko 4,2%.

 

Stanje projekta na dan 30.06. 2017.g.

Projekt se nalazi u završnoj fazi pripreme, a u nastavku se daje pregled po komponentama:

1. Izrada Studije izvodljivosti

Studija izvodljivosti je u fazi finalizacije te je spremna za završetak, odnosno apliciranje za EU sredstva. Tokom izrade Studije, u nekoliko navrata dokumentacija je slana na JASPERS (Europsko savjetodavno tijelo za kontrolu projekata), te njihov zadnji dokument potvrđuje da je Studija „spremna za finalizaciju“.

2. Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš

Izrađena su dva Elaborata zaštite okoliša za potrebe ocjene o procjeni utjecaja zahvata na okoliš. Ministarstvo zaštite okoliša je na oba dokumenta izdalo Rješenje koje potvrđuje kako za Projekt nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, odnosno kako projekt nema negativnih utjecaja na okoliš.

3. Projektna dokumentacija

Izrada projektne dokumentacije je u završnoj fazi:

– Projekt kanalizacijske mreže Semeljci, Kešinci, Koritna – ishođena Lokacijska dozvola, u postupku dobivanja Građevinske dozvole

– Projekt kanalizacijske mreže Mrzović i Vrbica – ishođena Lokacijska dozvola, u postupku dobivanja Građevinske dozvole

– Projekt Uređaja za pročišćavanja otpadnih voda Semeljci – ishođena Lokacijska dozvola

– Projekt rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava općine Semeljci – ishođena Lokacijska dozvola, u postupku dobivanja Građevinske dozvole

– Projekt obilaznog vodoopskrbnog cjevovoda oko grada Đakova – ishođena Lokacijska dozvola, u postupku dobivanja Građevinske dozvole

4. Natječajna dokumentacija

Završene radne verzije natječajne (tender) dokumentacije, finalizacija se očekuje po završetku projektne dokumentacije.

12

 

 

 

 

 

 

 


photo of me
Skip to content