Aglomeracija Đakovo

Dozvole i rješenja:

Dodatak 5 EZO 2014.
Rješenje Đakovo MZOIE
Zahtjev za ocjenu Đakovo 2016 – sušara
Dodatak 4 mišljenje MZOIE usklađenost 2016
Dodatak 4a mišljenje MZOIE usklađenost 2017
Dopuna lokacijske dozvole Selci
Građevinska dozvola Budrovci
Građevinska dozvola Đakovo I
Građevinska dozvola Đakovo II
Građevinska dozvola Đakovo III
Građevinska dozvola Piškorevci
Lokaacijska dozvola Đakovo
Lokacijska dozvola Piškorevci
Lokacijska dozvola Budrovci
Lokacijska dozvola Đakovo II
Lokacijska dozvola Selci
Lokacijska UPOV
Potvrda glavnog prijekta i produžetak Selci
Potvrda glavnog projekta Selci Faza I
Rješenje Ministarstvo zaštite okoliša sušara
Rješenje Ministarstvo zaštite okoliša
Ispravak građevinske dozvole Budrovci
Ispravak građevinske dozvole Đakovo II.
Ispravak građevinske dozvole Đakovo III.

AGLOMERACIJA ĐAKOVO

AGLOMERACIJA SEMELJCI

OPIS PROJEKTA

Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo“ (u daljnjem tekstu Projekt) je infrastrukturni projekt koji se  sufinancira sredstvima EU u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Projektom se predviđa izvođenje sljedećih radova :

 • rekonstrukcija i dogradnja dijelova sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda grada Đakova
 • rekonstrukcija i dogradnja dijelova vodovodne mreže grada Đakova  
 • izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja Piškorevci
 • izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja Budrovci
 • izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja Selci Đakovački
 • projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 33.000 ES 

 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI

CILJEVI

Osnovni ciljevi projekta su ispunjenje zahtjeva Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ), Okvirne direktive o vodama (2000/60/EZ) i Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EZ).

Provedbom projekta će se, obzirom na direktivu 91/271/EEZ:

 • povećati priključenost na sustav odvodnje (oko 95% stalnog stanovništva na području aglomeracije Đakovo će se priključiti na sustav odvodnje)
 • osigurati adekvatno pročišćavanje otpadnih voda gradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja
 • povećati učinkovitost i pouzdanost javnog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda uvođenjem ekonomske cijene vode (princip zagađivač plaća).
 • smanjiti infiltracija tuđih voda u sustav odvodnje na prihvatljivu razinu (rekonstruirati će se postojeći kanalizacijski cjevovodi na kojima je zabilježena značajna infiltracija i dotrajalost, što će pogodovati zaštiti podzemnih voda i smanjenju operativnih troškova sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje)

Obzirom na direktivu 2000/60/EZ:

 • smanjiti ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda u podzemne i površinske vode (rekonstrukcijom postojećeg sustava odvodnje, i izgradnjom nove mreže u naseljima

gdje iste nema, nego se otpadne vode prikupljaju u individualnim neadekvatnim sustavima)

 • poboljšati ekološko stanje površinskih i podzemnih voda

Obzirom na direktivu 98/83/EZ:

 • povećati učinkovitost i pouzdanost javnog sustava vodoopskrbe, putem rekonstrukcije sustava vodoopskrbe u dijelu naselja Đakovo (Preradovićeva i Pavićeva ulica).

OČEKIVANI REZULTATI

 • Smanjenje lokalnih razlika u stupnju razvoja povećanjem kvalitete života
 • Ispunjenje međunarodnih obveza, posebno u pogledu preuzimanja pravne stečevine EU i obveza koje proizlaze iz punopravnog članstva u EU
 • Povećanje izravnih i neizravnih gospodarskih koristi od investicija
 • Smanjenje troškova zbrinjavanja otpadnih voda potrošača koji u postojećem stanju imaju septičke jame
 • Poboljšanje kakvoće vodnih cjelina koje su trenutno izložene ispuštanju nepročišćenih otpadnih voda
 • Smanjenje zdravstvenih rizika na području aglomeracije

 

VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost projekta :

267.314.533,82 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi :

213.851.627,05 HRK

Bespovratna EU sredstva:

152.261.357,46 HRK

VODITELJ PROJEKTA 

Hrvoje Šimić dipl. ing. građ.

Tel: 031/813-564

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

2018.-2020.

 

SUDIONICI NA PROJEKTU

Korisnik Projekta i Naručitelj:

ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. ĐAKOVO

http://www.dj-vodovod.hr/

Partneri korisnika sredstava:

GRAD ĐAKOVO

https://djakovo.hr/

OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA

https://www.satnica-djakovacka.hr/

Posredničko tijelo razine 1:

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

https://www.mzoip.hr/

Posredničko tijelo razine 2:

HRVATSKE VODE

http://www.voda.hr/

Studija izvodljivosti i aplikacija :

ECOINA d.o.o. ZAGREB

http://www.ecoina.hr/

Projektanti glavnih projekata :

ECOINA d.o.o. ZAGREB

http://www.ecoina.hr/

ĐAKOVOPROJEKT d.o.o. ĐAKOVO

Nadzor radova :

INSTITUT IGH d.d. ZAGREB

https://www.igh.hr/

EPTISA ADRIA d.o.o. ZAGREB

http://www.eptisa.com/

IDT INŽENJERING d.o.o. OSIJEK

http://www.idt-inzenjering.hr/

Izvođač rekonstrukcije i izgradnje sustava odvodnje ( zajednica ponuditelja):

SOKOL d.o.o. VINKOVCI

http://sokol-vinkovci.hr/

VODOVOD-MONTAŽA d.o.o. OSIJEK

VUKA d.d. OSIJEK

http://www.vuka-osijek.hr/

GRAVIA d.o.o. OSIJEK

MONTER-STROJARSKE MONTAŽE d.d. ZAGREB

http://www.monter-sm.hr/

ATO INŽENJERING d.o.o. OSIJEK

http://195.29.45.36/

POLION d.o.o. VINKOVCI

http://polion.hr/

MEIXNER d.o.o. ZAGREB

https://meixner.hr/

Promidžba i vidljivost projekta:

LIBRO d.o.o. ĐAKOVO

http://www.libro.hr/


photo of me
Skip to content